Tyto podmínky užití (dále jen „PU“) se vztahují na všechny služby, které jsou poskytovány na portálu BezvaPobyt.cz (dále jen „Portál“). Navštívením a prohlížením tohoto portálu, jeho použitím a/nebo provedením rezervace potvrzujete, že jste si přečetl(a) tyto PU (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl(a) a s jejich zněním vyslovujete souhlas.

Provozovatelem portálu BezvaPobyt.cz je společnost BezvaPobyt s.r.o., IČ: 029 20 174, DIČ: CZ029 20 174 se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 225176 (dále jen „Společnost“), která je současně i vlastníkem veškerých autorských práv vztahujících se k Portálu. Služby Portálu jsou poskytovány uživatelům z řad zájemců o ubytování či další služby pouze pro osobní, nekomerční účely. Služby Portálu podléhají těmto PU a používáním Portálu vyjadřujete s jejich zněním souhlas.

 

1. Rozsah a povaha poskytovaných služeb

Společnost poskytuje prostřednictvím Portálu službu - on-line platformu, přes kterou mohou všechny typy ubytovacích zařízení poskytující dočasné ubytování (např. hotely, motely, hostely a penziony (dále též „Objekt“ či „Objekty“) nabízet ubytování a další služby a prostřednictvím které mohou návštěvníci-zájemci o ubytování a služby (dále jen „Návštěvníci“) provádět rezervace. Návštěvník vstupuje provedením rezervace do přímého právního vztahu s Objektem, u něhož si ubytování či další služby rezervuje a naopak nevstupuje do jakéhokoliv právního vztahu se Společností.

Prostřednictvím Portálu jsou zveřejňovány informace založené na informacích poskytovaných Objekty. Objekty mají přímý přístup do Portálu a pouze Objekty jsou plně odpovědné za správnost a aktuálnost informací poskytovaných prostřednictvím Portálu, jako jsou např. ceny, dostupnost atd. Společnost poskytované informace neověřuje (z povahy věci to není ani možné), a proto nemůže sama zaručit, že informace o Objektech jsou přesné, úplné a správné. Společnost nenese odpovědnost za případnou nesprávnost, neúplnost či nedodání informací (včetně chyb v psaní) či přerušení poskytování služeb Portálu (z jakéhokoliv důvodu). Informace poskytované prostřednictvím Portálu nelze považovat za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb nebo hodnocení Objektů.

Informace sdělované povinně Objekty Návštěvníkům v souladu s ust. § 1824 ve spojení s ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 a dále ustanovení § 1826  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jsou uvedeny (pokud nejsou uvedeny přímo v těchto PU) buď přímo nebo prostřednictvím hypertextového odkazu vždy na stránce s informacemi o Návštěvníkem vybraném Objektu a příslušném vybraném termínu a Návštěvník má tak možnost se s nimi seznámit před provedením vlastní rezervace. Za jejich správnost a úplnost odpovídá výhradně příslušný Objekt.

 

2. Ceny a platby

Veškeré služby jsou ze strany Společnosti poskytovány Návštěvníkům zdarma. Jak výše uvedeno, prostřednictvím Portálu vstupuje Návštěvník do přímého právního vztahu s Objektem a k cenám požadovaným Objekty Společnost nepřipočítává žádné poplatky či marže, které by byly účtovány Návštěvníkům.

Ceny a platby mezi Společností a Objektem jsou upraveny ve smlouvě mezi nimi uzavřené.

 

3. Kreditní karty

V některých případech Objekty požadují od Návštěvníka informace o kreditní kartě jako záruku rezervace. Informace o kreditní kartě jsou předávány Objektu, kterého se rezervace Návštěvníka týká. Za účelem zabezpečení a kódování přenosu informací o kreditní kartě Návštěvníka je používána technologie "Secure Socket Layer (SSL)". Číslo kreditní karty je v systému Společnosti uloženo pouze po dobu deseti kalendářních dnů, a to v zašifrované podobě – zašifrované speciálním algoritmem a po tuto dobu jej může Objekt ze systému získat. Po uplynutí této doby je ze systému Společnosti definitivně smazáno.Hotel si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci vaší kreditní karty před vaším příjezdem.

 

4. Soukromí, ochrana osobních údajů a použití cookies

Společnost respektuje vaše soukromí. Přečtěte si prosím dále zásady ochrany osobních údajů a použití cookies, které jsou nedílnou součástí těchto PU a jsou dostupné zde.

 

5. Zrušení rezervace

Provedením rezervace ubytovacího zařízení souhlasíte s podmínkami Objektu týkajícími se zrušení rezervace a následků nedostavení se do Objektu a s dalšími podmínkami Objektu, které se mohou vztahovat na rezervaci a čerpání pobytu či poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených Objektem. Tyto podmínky jsou uvedeny na stránce s informacemi o konkrétním Objektu a v e-mailu s potvrzením rezervace s tím, že za jejich správnost, přesnost a úplnost není odpovědná Společnost, ale konkrétní Objekt. V některých případech Objekty nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace. Před provedením rezervace si proto prosím důkladně přečtěte informace, které mohou zmiňovat takové zvláštní podmínky.

Zrušení rezervace, pokud je Objektem v daném konkrétním případě umožněno, může Návštěvník provést prostřednictvím Portálu (odkaz Storno rezervace) nebo přímo u Objektu. Za zrušení rezervace, stejně jako v případě nedostavení se do Objektu, mohou být Návštěvníkovi ze strany Objektu účtovány poplatky, popř. zrušení či změna rezervace nemusí být možná. Doporučujeme Návštěvníkům, aby si před dokončením rezervace pečlivě přečetli podmínky zrušení rezervace a následky nedostavení se do Objektu.

 

6. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ust. § 1837 písm. j) OZ nemůže Návštěvník jako spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené mezi ním a Objektem.

 

7 . Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Jak uvedeno v těchto PU, Návštěvník vstupuje do přímého právního vztahu s Objektem a užíváním služeb Portálu naopak nevstupuje do jakéhokoliv právního vztahu se Společností. Společnost tak ve vztahu k Návštěvníkovi neodpovídá za žádnou škodu/újmu vzniklou Návštěvníkovi v souvislosti s používáním služeb poskytovaných Společností prostřednictvím Portálu, ať již by se jednalo o újmu majetkovou či nemajetkovou.

 

8 . Ochrana práv duševního vlastnictví

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem dále užívat, zejména pak reprodukovat, odkazovat na (deep linking), monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat či stahovat obsah, informace, software, produkty a služby dostupné prostřednictvím Portálu za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

 

9. Dárkové poukazy

Při koupi dárkového poukazu je možné odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů v souladu s ust. § 1829 OZ, pokud není ještě dárkový poukaz uplatněn. Pokud dojde k uplatnění poukazu, spotřebitel již nemůže odstoupit od smlouvy (viz. ust. § 1837 písm. j) OZ) a peníze se nevracejí.

Uplatněním dárkového poukazu se rozumí výběr konkrétního termínu pobytu a jeho rezervaci na portálu www.BezvaPobyt.cz. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze dle aktuální nabídky a volných kapacit.

Dárkový poukaz je omezen platností. Po vypršení platnosti již nelze poukaz uplatnit a peníze se nevracejí.

Úhrada za dárkový poukaz se provádí na účet Společnosti a po uplatnění dárkového poukazu je posléze převáděna na účet Objektu. Spotřebitel obdrží odkaz na dárkový poukaz až poté, co bude příslušná částka připsána na účet Společnosti.

Společnost není zodpovědná za zcizení nebo ztrátu dárkového poukazu.