Ochrana osobních údajů a použití cookies

 

Osobní údaje

Identifikační údaje správce a zpracovatele osobních údajů

Správcem a současně i zpracovatelem osobních údajů je společnost BezvaPobyt s.r.o., IČ: 02920174, DIČ: CZ02920174, se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.:  C 225176 (dále jen „BezvaPobyt“).

Vymezení osobních údajů, které BezvaPobyt zpracovává:

Níže jsou uvedeny veškeré údaje, které BezvaPobyt o uživatelích portálu BezvaPobyt.cz zpracovává. Některé z nich přitom nemusí mít povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů nebo může minimálně o jejich zařazení do této skupiny existovat pochybnost, avšak z důvodu právní jistoty jsou přesto níže uvedeny a je s nimi BezvaPobytem jako s osobními údaji dle výše zmíněného zákona nakládáno.

Jedná se tedy o následující osobní údaje – jméno, příjmení, věk, adresa, e-mailová adresa, telefon, číslo platební karty nebo kreditní karty, údaje o předcházejících rezervacích.

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem provozování internetového obchodu, resp. provozování zprostředkovatelského portálu umožňujícího rezervaci ubytování a souvisejících služeb, vytváření databáze pro vlastní potřebu správce za účelem další nabídky služeb.

 

Předávání osobních údajů dalším subjektům

Osobní údaje mohou být dále předávány/zpřístupněny poskytovatelům ubytování či souvisejících služeb, které si bude rezervovat subjekt údajů prostřednictvím portálu BezvaPobyt.cz. Osobní údaje budou předávány do členských zemí EU.

 

Období, na které je souhlas se zpracováním osobních údajů dán

Svým souhlasem se zpracováním osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním na dobu  až do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Přístup subjektu údajů k informacím

V souladu s příslušnými ust. zákona o ochraně osobních údajů požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Požádat o informaci o zpracování osobních údajů můžete zasláním své žádosti na:

BezvaPobyt s.r.o.

Jan Devera

Na Královce 31/4

101 00     Praha 10

e-mail: Info@bezvapobyt.cz

 

Další práva subjektu údajů

V souladu s příslušnými ust. zákona o ochraně osobních údajů může subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li taková žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, tj. nejste povinni se zpracováním osobních údajů souhlasit. Námi zpracovávané osobní údaje jsou nicméně třeba (minimálně většina z nich) k umožnění využívání služeb portálu BezvaPobyt.cz či jeho korektnímu fungování na Vašem zařízení, a proto v případě odepření souhlasu nebudete moci služby portálu BezvaPobyt.cz využívat.

 

Cookies

 Co je to cookie?

Cookie je malý soubor dat, který webová stránka ukládá na vašem počítači.

 

Proč webové stránky používají cookies?

Webové stránky nemají paměť. Když si na webu prohlížíte stránku po stránce, nejste rozpoznán jako jeden uživatel, který navštívil několik stránek. Cookies umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče webovou stránkou. Proto se cookies používají hlavně pro zapamatování vašich voleb, např. výběru jazyka nebo měny, které preferujete. Poznají také, až se na web vrátíte příště, a nebudete muset všechno zadávat znovu.

 

Fungují všechny cookies stejně?

Ne, existují různé typy cookies, používané pro různé účely. Cookies lze rozlišovat podle funkce, životnosti nebo toho, kým jsou umísťovány.

 

Jak používá cookies BezvaPobyt.cz?

Portál BezvaPobyt.cz nabízí svým uživatelům pokročilou a uživatelsky přátelskou webovou stránku, která se automaticky přizpůsobuje potřebám a přáním návštěvníka. Aby toho mohla dosáhnout, používá následující typy cookies:

Technické cookies:: Technické cookies používáme proto, aby se vám naše webová stránka správně zobrazila, aby správně fungovala, k vytvoření vaší rezervace. Tyto technické cookies jsou pro správné fungování našeho portálu nezbytně nutné.

Funkční cookies:: Používáme také funkční cookies pro zapamatování vašich preferencí, abychom vám umožnili naši stránku používat efektivně, například uložením informace o vámi preferované měně a jazyku, o vašem předchozím hledání a prohlédnutých objektech. Tyto funkční cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování portálu, ale zvyšují funkčnost a pohodlnost jeho užívání pro vás jako uživatele.

Analytické cookies:: Tento typ cookies používáme, abychom zjistili, jak uživatelé používají náš portál, co funguje, nebo naopak nefunguje, jak bychom portál mohli optimalizovat a vylepšit, aby byl ještě zajímavější a informativnější. Data, která shromažďujeme, zahrnují informace o webových stránkách, které jste si prohlédl/a, odkud jste se k nám dostal/a nebo které jste navštívil/a a hned je opustil/a, typ platformy, datové/časové údaje a informace o počtu kliknutí na určité stránce, o pohybech myši, aktivitě posouvání na stránce a slovech, která používáte při hledání nebo je zadáváte jinde na webu.

 

Jak dlouho jsou cookies BezvaPobyt.cz aktivní?

Portál BezvaPobyt.cz používá cookies s různou životností. Maximální životnost, kterou na některé z nich nastavujeme, je 2 roky od vaší poslední návštěvy našeho portálu. Všechny cookies si ze svého prohlížeče můžete kdykoli vymazat.

 

Jak rozpoznám cookies BezvaPobyt.cz?

Cookies BezvaPobyt.cz najdete v nastavení svého prohlížeče.

 

Používá BezvaPobyt.cz cookies třetích stran?

Ano. BezvaPobyt.cz využívá služby důvěryhodných a uznávaných reklamních a marketingových on-line společností. BezvaPobyt.cz také může využít služeb třetích stran pro analytické účely. K tomu, aby nám mohly poskytovat služby, musí tyto společnosti umísťovat cookies.

Poskytovatelé, s nimiž spolupracujeme, se zavazují k tomu budovat povědomí zákazníků a vytvářet odpovědné postupy a standardy pro správu dat.

 

Kdo má přístup k údajům o cookies BezvaPobyt.cz?

K údajům o cookies BezvaPobyt.cz má přístup pouze BezvaPobyt.cz. Naše cookies jsou kriptované. Ke cookies umísťovaným třetími stranami mají tyto třetí strany přístup.

 

Jak mohu spravovat své preference pro cookies?

V nastavení prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) můžete zadat, které cookies mají být přijímány nebo odmítány. Umístění možnosti nastavení závisí na prohlížeči a můžete je zjistit pomocí funkce "Nápověda" ve vašem prohlížeči.

Upozorňujeme, že bez některých cookies není zaručena funkčnost našeho portálu.

 

Používá Bezvapobyt.com webové signály beacons?

Stejně jako cookies, BezvaPobyt.cz někdy využívá beacons. Webový signál beacon je maličká grafická informace o velikosti asi 1 pixelu, která se do vašeho počítače dostane buď tak, že si ji vyžádá webová stránka, nebo pomocí e-mailové zprávy v jazyce HTML. Tyto pixely využíváme pro analytické účely.


Cookies používané na stránkách BezvaPobyt.cz – rozsah a účel zpracování

V souladu s ust. zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout.

 

Proto Vás v souladu s tímto ustanovením zákona informujeme o rozsahu a účelu zpracování v níže uvedené tabulce. Současně Vás informujeme, že můžete takové zpracování odmítnout. V některých případech (viz text tohoto dokumentu) však v případě takového odmítnutí nebudete moci využívat služeb portálu BezvaPobyt.cz.

  

Zdroj cookies

Název

Kde se cookies objevuje

Popis

BezvaPobyt.cz

 

 

UserData_Key

Na všech stránkách

Používá se pro udržování informací o rezervaci/nákupním koši (jeho identifikátor, platnost a cena), silně kryptováno pomocí SHA-1

BezvaPobyt.cz

 

ASP.NET_SessionId

Na všech stránkách

Identifikuje uživatele (pouze přidělené číslo) , silně kryptováno pomocí SHA-1

Google Analytics

_ga,__utma, __utmb,__utmc, __utmx, __utmxx, __utmz

Na všech stránkách

Pomáhá nám zlepšit obsah našich stránek a jejich použitelnost pro uživatele poskytnutím základních údajů jako např.: kolikrát jste stránku navštívili, který vyhledávač Vás k nám dovedl a pomocí jakého klíčového slova.

ClickTale.com

WRUID, __CT_data,

Na všech stránkách

Pomáhá nám sledovat jakým způsobem se na našich stránkách pohybujete a zjistit tak, zda jsou stránky pro Vás přehledné a jednoduché na ovládání